Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
A-Nieuws
A-Nieuws

Description
My Links

Mijn Andere Blog
 • MY OTHER BLOG
 • Mijn Andere Blog
  Catholic Answers
  ? My Profile
  ? Weblog Archives
  ? Friends  Autoriteit van de Kerk

   

  Beginnend bij de Reformatie, hebben Protestanten de grondbeginselen van Sola Scriptura (Latijns: via de Bijbel alleen), bevorderd. Ironisch genoeg kan je deze stelling nergens in de Bijbel vinden. Om dit een geldige voorstel te maken (d.i. , dat alles dat nodig is voor redding die door God zijn geopenbaard makkelijk in de Bijbel te vinden , afgezien van en zonder de noodzaak of toevlucht te nemen tot de Magisterium om waarheidsgetrouw de Bijbel te interpreteren, en afgezien van de gezaghebbende levende Traditie van de Kerk), moet sola Scriptura zelf in de Bijbel te vinden zijn.
  Maar dat is het niet. Integendeel, nergens vind je een claim van de Bijbel dat het de enige, voldoende regel van geloof is voor Christenen (zoals de meeste Protestanten veronderstellen). In plaats daarvan, het bevestigd de eigen belang en autoriteit en ook dat van Heilige Traditie en het Leergezag van de Kerk.

  Matteüs 16:18-19
  “Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn”.

  Matteüs 18:17-18

  “Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar. Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn”.

  Lukas 10:16
  “Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af; maar wie Mij afwijst, wijst Hem af die Mij gezonden heeft”.

  Als Toevoeging aan de passages uit het N.T. die laten zien dat de Bijbel sola Scriptura niet onderwijst , vinden we een waarschuwing aan diegenen die de gezagsleer negeren van de “priesters” die van God de taak kreeg met de verplichting om authentiek het Geloof te interpreteren en door te geven. In het O.T. gaf de Heer zijn priesters de autoriteit om zijn wetten te interpreteren (religieus, civiel en strafrechterlijk; Leviticus 20:1-27 , 25:1-55) en om bindende beslissingen te geven aan die interpretaties.

  DEUTERONOMIUM 17:8-13

   


  Net zoals de benoemde verzen laten zien, heeft de Heer de priesterlijke Magisterium (Leergezag) van Zijn Kerk ingesteld, met diverse gezag om te onderwijzen (Matteüs 8:20), om het Heilige Schrift te interpreteren (Handelingen 2:14-36), binden en ontbinden (Matteüs 18:18, Handelingen 15:28-29), en verder leerautoriteit in Zijn Naam uit te voeren (Lukas 10:16).

  Judas 10-11
  De “rebellie van Korah” (Korah was een achterkleinzoon van Abraham) waar Judas over spreekt is beschreven in Numerie 16:1-35. Korah en zijn boezemvrienden rebelleerden tegen de wettelijke autoriteit van Mozes en de priesters.  ANDERE CITATEN:

  1 Korintiërs 10:8
  1 Korintiërs 11:2
  1 Tessalonicenzen 2:13
  2 Tessalonicenzen 2:15
  2 Petrus 1:20-21, 2:1


  Posted: 23:23, 25/10/2007
  Link

  Katholiek Nieuws

  http://katholiek.blogspot.com/

  Posted: 12:33, 19/10/2007
  Link

  Thuis Komst Netwerk

  Website voor niet-Katholieken die Katholiek werden en voor degenen die de weg om Katholiek te worden aan het bewandelen zijn of voor degenen die hierin geinteresseerd zijn:

   

  www.chnetwork.org ,  VERTAAL :  http://www.appliedlanguage.com/free_translation.shtml 


  Posted: 23:40, 21/9/2006
  Link

  DE ZUIL VAN VUUR, EN DE ZUIL VAN DE WAARHEID

   

  Of je Rooms Katholiek bent of niet, misschien heb je vragen over het Katholieke geloof. Misschien heb je uitdagingen gehoord jegens de beweringen van de Katholieke Kerk dat ze de vertolker en de beschermer zijn van de leringen van Jezus Christus. 

  Zulke uitdagingen komen van deur tot deur missionarissen die vragen: Ben Jij Gered?

  van druk van buiten die je de drang geven om de leringen van de Kerk te negeren, van een seculaire cultuur die fluisterd, Er is geen God. Je kan niet met deze uitdagingen omgaan tenzij je de basis begrijpt van de Rooms Katholieke geloof.

  In het Katholisisme vind je de antwoord op de drukkende vragen van je leven:  Waarom ben ik hier? Wie heeft me gemaakt? Wat moet ik geloven? Hoe moet ik handelen?. Al deze kunnen tot je tevredenheid geantwoord worden, als je je zelf maar helemaal opent tot God's genade. Keer je naar de Kerk die Hij vestigde, en Zijn plan voor jou. (Johannes 7:17)

   

  EEN ON-ONDERBROKEN GESCHIEDENIS

   

  Jezus zei dat Zijn Kerk een licht zal zijn voor de wereld.

  Hij merkte op dat een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen blijven (Mattheus 5:14). Dit betekend dat Zijn Kerk een zichtbare organisatie zal zijn. Het zal karakteristieken die het duidelijk indentificeerd en dat het onderscheiden van andere kerken. Jezus beloofde, Ik zal mijn Kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. (Mattheus. 16:18)

  Dit betekend dat Zijn kerk nooit vernietigde worden en nooit van Hem weg zal vallen. Zijn Kerk zal overleden totdat Hij wederkeerd.

  Onder de Christelijke kerken bestaat alleen de Rooms Katholieke Kerk sinds de tijd van Jezus. Elk andere Christelijke kerk is een afsplitsing van de Rooms Katholieke Kerk. De Oosters Orthodoxe kerken braken weg van de eenheid van de Paus in 1054. De Protestantse kerken werden tijdens de Reformatie gevestigd, die in 1517 begon. (de meeste van de Protestantse kerken van nu zijn eigenlijk afsplitsingen van de originele Protestantse afsplitsingen.)

  Alleen de Rooms Katholieke Kerk bestond in de 10de, vijfde en eerste eeuw die trouw de leringen van de doctrines doorgeeft die Christus aan Zijn Apostelen gaf, en niets weglaten. De lijn van Pauzen kunnen teruggevoerd worden, in aangeboren successie, naar Petrus zelf. Dit is door geen enkele institutie in de geschiedenis geevenaard. Zelfs de oudste regering is nieuw vergeleken met het Pausdom, en de kerken die de deur aan deur missionaries zenden zijn jong vergeleken met de Rooms Katholieke Kerk. Vele van deze kerken begonnen als resent als de negentiende of twintigste eeuw. Sommigen begonnen als resent als de negentiende of twintiste eeuw. Sommigen begonnen zelfs tijdens je eigen leven tijd. Geen enkele van hun kan claimen dat ze de Kerk zijn die Jezus gesticht heeft.

  De Katholieke Kerk bestaat al ongeveer 2000 jaar, Ondanks de constante oppositie van de wereld. Dit getuigd van een Goddelijke oorsprong van de Kerk. Het moet meer dan een menselijke institutie zijn, speciaal overwegend dat haar menselijke leden- zelfs van haar leiders- onverstandig zijn geweest, of neigen naar ketterij. Elke andere menselijke institutie met zulke leiders zou vroeg al zijn ingestort. De Katholieke Kerk is vandaag de dag de meest krachtige kerk in de wereld ( en de grootste met meer dan een billioen leden: een zesde deel van de wereld populatie) en dat is een genuineness, niet van de knapheid van de leiders van de Kerk, maar van de beschermen van de Heilige Geest.

   

  VIER TEKENS VAN DE WARE KERK

   

  Als we de Kerk die door Jezus gesticht is, moeten we die dan localizer die de vier tekenen of kwaliteiten van Zijn Kerk heeft. De Kerk die we zoeken moet een, heilige, Katholiek en apostolisch zijn.

   

  * De Kerk is een ( Romeinen 12:5, 1 Korintiers. 10:17, 12:13, KKK 813-822)

   

  Jezus heeft maar een Kerk gevestigd, niet een verzameling van verschillende kerken (Luthers, Baptisten, Anglicanen, enzovoorts). De Bijbel zegt dat de Kerk de bruid van Christus is. (Efeziers 5:23-32). Jezus kan maar een bruid hebben, en Zijn echtgenote is de Katholieke Kerk.

  Zijn Kerk leert ons alleen een set van dogmas, die dezelfde moeten zijn als die door de Apostelen is geleerd. (Judas 3). Dit is de eenhied van geloof die de bijbeltekt ons naar roept (Filippenzen 1;27, 2:2)

  Ofschoon er Katholieken zijn die zich van de officiele leer die geleerd worden afscheidden, hebben de officiele leraren van de Kerk- de Pauzen en bisschoppen met hem verenigd- nooit een dogma (leer)  veranderd. Door de eeuwen heen, naarmate de doctrines beter worden onderzocht, begrijpt de Kerk ze steeds beter (Johannes 16:12-13), maar ze begrijpt ze nooit dat ze het tegenovergestelde betekenen van wat ze ooit hebben betekend.

   

  * (KKK = Katechismus van de Katholieke Kerk)

   

   

  * De Kerk is Heilig (Efeziers 5:25-27, Openbaring 19:7-8, KKK 823-829)

   

  Door Zijn genade maakt Jezus de Kerk heilig, net als Hij Heilig is. Dit betekend niet dat elk lid altijd heilig is. Jezus zei dat er zowel goede en slechte leden zijn in Zijn Kerk (Johannes 6:70), en niet alle leden zouden naar de hemel gaan (Mattheus 7:21-23)

  Maar de Kerk zelf is heilig omdat de bron heilig is en de beschermen van de speciale middelen tot genade die Jezus heeft ingested, de Sacramenten (Efeziers 5:26)

   

  * De Kerk is Katholiek (Mattheus 28:19-20, Openbaring 5:9-10, KKK 830-856)

   

  Jezus' Kerk is Katholiek (universeel, in het Grieks), omdat het Zijn gave is aan alle mensen. Hij heeft tegen Zijn Apostelen gezegd om de gehele wereld in te gaan en disipelen te maken van alle naties. (Mattheus 28:19-20)

  Al 2000 jaar heeft de Rooms Katholieke Kerk deze missie al gedragen, om het goede nieuw te prediken dat Christus voor alle mensen is gestorven en dat Hij wilt dat wij allemaal leden worden van Zijn universele familie (Galaten 3:28).

  Vandaag de dag kan je de Katholieke Kerk in alle landen van de wereld tegen komen en zend nog steeds missionarissen om disipelen te maken van alle naties (Mattheus 28:19)

  De Kerk die Jezus gevestigd heeft is beter bekend bij het meest gekende titel, de Rooms Katholieke Kerk, minstens zo vroeg als het jaar 107, toen Ignatius van Antiochie die titel al gebruikte om de ene Kerk die Jezus heeft gevestigd to omschrijven. Deze titel was blijkbaar al oud in de tijd van Ignatius, die waarschijnlijk al helemaal terug gaat naar de tijd van de Apostelen.

   

   

  * De Kerk is Apostolisch (Efeziers 2:19-20, KKK 857-865)

   

  De Kerk die Jezus heeft opgericht is apostolisch omdat Hij de Apostelen heeft aangewezen als de eerste leiders van de Kerk, en hun opvolgers zouden haar toekomstige leiders zijn. De Apostelen waren de eerste bischoppen, en sinds de eerste eeuw, was er een onderbroken lijn van Katholieke bioscope die getrouw was de Apostelen leerden aan de eerste Christenen in de Heilige Schrift en modeling Tradities (2 Timotheus 2:2). De geloven omvatte ook de lichamelijke Opstanding van Jezus, de Ware Aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie, de offer ale aard van de Mis, de vergiffenis van zonden via een priester, de regeneratie van de doop, het bestaan van de vagevuur (Purgatorium), de bijzondere rol van Maria en vel meer- zelfs de leer van de apostolisch opvolging. Vroeg Christelijke geschriften bewijzen dat de eerste Christenen helemaal Katholiek in geloof en uitoefening en keken op naar de opvolgers van de Apostelen als hun leiders. Wat deze eerste Christenen geloofden word nog steeds geloofd door de Katholieke Kerk. Geen andere Kerk kan hierop aanspraak maken.

   

  Zuil van vuur, Zuil van Waarheid

   

  De vernuft van de mensheid kan dit niet als verklaring gegeven worden. De Kerk bleef een, heilige, Katholiek, en apostolisch- niet door de inzet van de mens, maar omdat God de Kerk die Hij heeft opgericht heeft geconserveerd. (Mattheus 16:18, 28:20)

  Hij heeft de Israelieten geleid tijdens hun ontsnapping uit Egypte door hun een vuur Zuil te geven om hun pad te verlichten in de duistere wilderness. (Exodus 13:21). Vandaag de dag leidt Hij ons via Zijn Katholieke Kerk. De Bijbel, heilige traditie, en de geschriften van de eerste Christenen bewijzen dat de Kerk onderricht geeft met de autoriteit van Jezus. In deze tijd van ontelbare competerende religieus, elk aandacht vragen, een stem overstijgd het lawaai; de Rooms Katholieke Kerk, die de Bijbel de pijler en fundament van de waarheid, noemt (1 Timotheus 3:15).

  Jezus verzekerde de Apostelen en hun opvolgers, de Pauzen en de bisschppen, wie naar jullie luisterd, luisterd naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. (Lukas 10:16). Jezus beloofde om Zijn Kerk te begeleiden tot alle waarheid. (Johannes 16:12-13).

  We kunnen erop vertrouwen dat Zijn Kerk alleen de waarheid leert.

   

  DE STRUKTUUR VAN DE KERK

   

  Jezus koos de Apostelen om de aardse leiders van de Kerk te zijn. Hij gaf hun Zijn eigen autoriteit om te onderricht en te regeren, niet als dictators, maar als liefhebbende herders en vaders. Dat is waarom de Katholieken hun spirituele leiders vader noemen.

  zo doende volgen we het voorbeeld van Paulus: Ik werd jullie vader in Jezus Christus door het Evangelie. (1 Korintiers 4:15)

  De apostels, het wil van Jezus vurvullend, wijden bisschoppen ,priesters en diakens en zo gaven ze hun apostolisch bediening aan hen, de hoogste graad van wijding een bisschoppen en de lagere graden aan de priesters en diakens.

   

  DE PAUS EN BISSCHOPPEN. (KKK 880-883)

   

  Jezus gaf speciale autoriteit onder de Apostelen (Johannes 2:15-17), en heeft hier betekenis aan gegeven door de naam van Simon in Petrus te veranderen, wat rots betekend (Johannes 1:42)

  Hij zei dat Petrus de rots is waarop Hij Zijn Kerk zou bouwen. (Mattheus 16: 18)

  In het Aramees, de taal die Jezus sprak, was Simons nieuwe naam Kepha (wat  een massieve rots  betekend). Later werd deze naam in het Grieks vertaald als Petros (Johannes 1:42), en in het Nederlands als Petrus.

  Christus gaf alleen Petrus de sleutels van Zijn Koninkrijk (Mattheus 16:19), en beloofde dat Petrus beslissing bindend zouden zijn in de hemel. Hij gaf soortgelijke krachten aan de andere Apostelen. (Mattheus 18:18). Maar alleen van Petrus werden de sleutels gegeven, symbolen van zijn autoriteit om de Kerk te besturen op aarde in de afwezigheid van Jezus.

  Christus de Goede Herder, genoemde Petrus tot de hoofd herder van Zijn Kerk. (Johannes 21:15-17). Hij gaf Petrus de taak om de andere Apostelen te versterken in hun geloof, verzekerende dat het geloof van de Kerk nooit op het verkeerd pad zou gaan. (Lukas 22:31-32)

  Petrus leidde de Kerk in het verkondigen van het Evangelie en het maken van beslissing. (Handelingen 2:1-41, 15:7-12)

  Vroeg Christelijke geschriften vertellen ons dat de opvolgers van Petrus, de bisschoppen van Rome (die vanaf de vroegste tijden werden met de liefdevolle titel van paus genoemde, wat papa betekend), zetten de bediening van Petrus in de Kerk, voort. De Paus is de opvolger van Petrus als bisschop van Rome. De andere bisschoppen van de wereld zijn in het algemeen opvolgers van de Apostelen.

   

  HOE GOD TOT ONS SPREEKT

   

  Als eerste spreekt God tot ons via Zijn Kerk door Bijbel en door de heilige Traditie. Om te verzekeren dat we Hem begrijpen, leidt Hij de leringen autoriteit van de Kerk- de magisterium -zodat het altijd de Bijbel en Traditie juist interpreteerd. Dit is de gave van onfeilbaarheid.

  Zoals de drie poten van een stoel, de Bijbel, Traditie en de Magisterium (de leerstelsel van de Kerk) zijn allemaal nodig voor de stabilities van de Kerk en om solide leringen te garanderen.

   

   

  Heilige Traditie (KKK 75-83)

   

  Heilige Traditie moet niet verward worden door gewone traditie van de mensheid, die gewoontelijk gewoontes en disiplines worden genoemd. Jesus veroordeeld soms gewoonten en disiplinen, maar alleen wanneer ze haaks staan op de geboden van God (Markus 7:8). Hij veroordeeld nooit heilige Traditie, en Hij heeft niet eens alle menselijke tradities veroordeeld. Heilige Traditie en de Bijbel zijn niet verschillende of concureerd niet met de Openbaring. Het zijn ook twee manieren waarmee de Kerk het Evangelie overdraagd. Apostolische leringen zoals de Drieeenheid, doop van kleine kinderen, onfeilbaarheid van de Bijbel, de vagevuur, en Marias levenslange maagdelijkheid waren heel duidelijk geleerd door de Traditie. Alhoewel ze ook implisiet aanwezig zijn (en niet haaks staan) in de Bijbel. De Bijbel zelf zegd ons om vast te houden aan de Traditie, of ze tot ons gekomen zijn in geschriften of mondeling.

  (2 Tessaloniers. 2: 15, 1 Korintiers 11: 2)

  Heilige Traditie moet niet verward worden met gewoontes en disciplines, zoals de rozenkrans; priesterlijke celibaat, en geen vlees eten op vrijdagen tijdens de Veertigdagentijd.

  Deze zijn goede en helpvolle dingen, maar ze zijn geen dogmas. Heilige Traditie concerveerd doctrines die eerst geleerd werden door Jezus aan de Apostelen en die later doorgeven werden aan ons door de Kerk, onder de leiderschap van de opvolgers van de apostels, de Pauzen en de bisschoppen.

   

   

  Heilige Schrift (KKK 101-141)

   

  De Heilige Schrift, waaronder we verstaan de Oude en Nieuwe Testament, was geinspireerd door God. (2 Timotheus. 3:16). De Heilige Geest leidde de Bijbelse schrijvers om te schrijven wat Hij wilde dat ze schreven.

   De geinspireerde boeken leert de waarheid. Sinds dus, al dat de geinspireerde auters of heilige schrijver bevestiging ook beschouwd zou moeten worden als bevestigd door de Heilige Geest, moeten we herkennen dat de boeken van de Heilige Schrift standvastig, getrouwvol, en zonder fouten de waarheid leert die God, omwille van onze redding, wenste toe te vertrouwen aan de Heilige Schrift. (KKK 107, quotatie uit Dei Verbum 11)

  Sommige Christenen beweren dat, De Bijbel is al wat ik nodig heb, maar deze stelling word in de Bijbel zelf niet geleerd. Feitelijk, de Bijbel leert het tegenovergestelde idee. (2 Petrus. 1:20-21, 3:15-16). De alleen de Bijbel  theorie werd door niemand in de vroege Kerk geloofd. Het is nieuw, ontstaan alleen in de jaren 1500 tijdens de Protestantse Reformatie. Het theory is een traditie van de mens die het woord van God nietig verklaard, verdraait de echte rol van de Bijbel, en ondermijnt de autoriteit van de Kerk die Jezus heeft gebouwd. (Markus 7:1-8)

  Alhoewel popular met vele Bijbel Christen-kerken, de Bijbel alleen theorie werkt gewoon niet in de praktijk. Historische ondervindingen weerlegggen het. Elk jaar zien we versplinteringen onder Bijbel-gelovende  Kerken.

  Vandaag de dag zijn er tienduizenden competerende denominaties(36000+), elk volhoudende dat hun interpretatie van de Bijbel, de juiste is. Het resulterende scheiding hebben ongetelde verwarring veroorzaakt onder millioenen oprechte maar misleidde Christenen. Open gewoon de Gouden Gids en zie hoeveel denominaties vermeld staan, elk beweerde bij de Bijbel alleen te gaan, maar geen twee van hen zijn het met elkaar eens over wat de Bijbel betekent.

  We weten dit zeker: de Heilige Geest kan niet de auteur zijn van deze verwarring. (1 Korintiers 14:33)

  God kan mensen niet leidden naar tegensprekende geloven omdat Zijn waarheid een is.

  De conclusie? De Bijbel alleen  theorie moet dus vals zijn.

   

  Het Magisterium (KKK 85-87, 888-892)

   

  De paus en de bishop vormen samen de leraren-gezag van de Kerk, wat het magisterium  (van het Latijn voor leraar). Het magisterium, geleid en beschermd van fouten door de Heilige Geest, geeft ons eenheid in Zaken van dogma. De Kerk is de bewaarder van de Bijbel en trouw en verkondigd nauwkeurig haar boodschap, een taak die God haar gemachtigd heeft te doen.

  Onthoud dat de Kerk eerder kwam dan de Nieuwe Testament, niet de Nieuwe Testament voor de Kerk.

  Goddelijk geinspireerde leden van de Kerk schreven de boeken van het Nieuwe Testament, niet zoals de goddelijke geinspireerde schrijvers het Oude Testament schreven, en de Kerk wordt door de Heilige Geest geleid om de gehele Bijbel te beschermen en te interpreteren, het Oude en Nieuwe Testament tesamen. Zulk een officieele vertolker is absoluut noodzakelijk als we de Bijbel goed willen begrijpen. (we weten allemaal wat de Grondwet zegt, maar we hebben een Hooggerecht nodig om uit te leggen wat het betekend)

  Het magisterium is onfeilbaar want het onderricht officieel omdat Jezus beloofd heeft om de Heilige Geest te zenden om de Apostelen en hun opvolgers te leiden in alle waarheid (Johannes 16:12-13)

   

   

  HOE GOD ZIJN GAVEN DISTRIBUEERD

   

  Jezus beloofde om ons niet verweest achter te laten (Johannes 14:18), maar dat Hij Zijn Heilige Geest zou zenden om ons te leiden en beschermen (Johannes 15:26). Hij gaf de Sacramenten om te helen, voeden, en ons kracht zal geven.

  De zeven Sacramenten - de doop- de Eucharistie, de biecht, (wordt genoemd boetedoening of verzoening), het vormsel, de geestelijk staat, de huwelijk, en de ziekenzalving- zijn niet gewoon symbolen. Het zijn tekens dat God in feite Zijn genade en liefde doorgeeft.

  In de Oude Testament zijn er dingen die een voorbode zijn van de Sacramenten, ze gaven geen genade door maar waren symbolisch hiervan. Besnijdenis bijvoorbeeld is de voorafschaduwing van het doopsel, en de Paasmaal is een voorafschaduwing van de Eucharistie. Toen Christus kwam, deed Hij die symbolen van Gods genade niet weg. Hij super-naturaliseerde ze, bekrachtigde ze met genade. Hij heeft ze meer dan symbolen gemaakt. God gebruik constant materiel dingen om Zijn liefde en kracht te laten zien. Tenslotte zijn materieele dingen niet zondig.

  Toen Hij de fysieke heelal creerde, was alles dat God schiep heel goed. (Genesis 1:31). Hij neemt zulk genot in fysieke dingen dat Hij ze waardig heeft gemaakt door Zijn Vleeswording, (Johannes 1:14)

  Gedurende Zijn aardse bediening heeft Jezus mensen genezen, versterkt door nederige elementen zoals modder, water, brood, olie, en wijn. Hij had zijn wonderen gelijk kunnen laten zien, maar Hij gaf de voorkeur om materieele dingen te gebruiken om Zijn genade te geven.

  In Zijn eerste publieke wonder, heeft Jezus water in wijn veranderd, op verzoek van Zijn moeder, Maria. (Johannes 2:1-11). Hij genas een blinde man door modder op zijn ogen te smeren. (Johannes 9:1-7)

  Hij vermenigvuldigde een paar broden en vis in een maaltijd voor duizenden. (Johannes 6:5-13). Hij veranderde brood en wijn in Zijn eigen lichaam en bloed (Mattheus 26:26-28)

  Door de sacramenten gaat Hij door met het genezen, voeden en ons kracht te geven.

   

  Het doopsel (KKK. 1213-1284)

   

  Vanwege de erfzonde, zijn we geboren zonder genade in onze ziel, dus is er geen manier voor ons om gemeenschap te hebben met God. Jezus werd mens om ons in eenheid te brengen met zijn Vader. Hij zij dat niemand in de koninkrijk van God binnen kan gaan zonder dat hij eerst van water en de Geest is geboren. (Johannes 3:5)- dit verwijst naar het doopsel. Door het doopsel worden we opnieuw geboren, maar dit keer op een spirituele niveau in plaats van een fysieke niveau. We worden gewassen in het bad van de wedergeboorte. (Titus 3:5)

  We worden gedoopd in de dood van Christus en daarom delen we in Zijn Opstanding (Romeinen 6:3-7). Het Doopsel reinigd ons van zonde en brengt de Heilige Geest en Zijn genade in onze ziel. (Handelingen 2:38, 22:16)

  En de apostel Petrus is misschien de meest direkte: Het Doopsel nu redt je. (1 Petrus 3:21). Het Doopsel is het poort om in de Kerk te komen.

   

  Boetedoening (de biecht) (KKK. 1422-1498)

   

  Soms struikelen en vallen we in zonde op onze reis naar de hemelse beloofde land. God staat altijd klaar om ons op te heffen en ons te restaureren naar genadevolle gemeenschap met Hem. Hij doet dit door het Sacrament ven boetedoening (dat ook bekend is als de biecht en verzoening, elke term belicht een element van dit Sacrament ). Jezus gaf Zijn apostels de macht en autoriteit om ons te verzoenen met de Vader. Ze ontvingen Jesus eigen macht om zonden te vergeven toen Hij over hun ademde en zei, Ontvang de Heilige Geest. Wiens zonden je vergeeft zijn hun vergeven, en wiens zonden je vasthoud zal vastgehouden blijven. (Johannes 20:22-23)

  Paulus merkt op dat dit alles is van God, die ons naar Zichzelf heeft verzoend door Christus en ons de bediening van verzoening gaf...We zijn ambassadeurs voor Christus, alsof God zich door ons beroept, (2 Korintiers 5:18-20). Door biechten aan een priester, Gods gezant, worden onze zonden vergeven, en we ontvangen genade om toekomstige bekoringen te weerstaan.

   

  De Eucharistie (KKK. 1322-1419)

   

  Zodra we leden worden van de familie van Christus, laat Hij ons niet hongerig worden, maar voed ons met Zijn eigen lichaam en bloed door de Eucharistie.

  In het Oude Testament, toen ze voor hun reis in de wildernis aan het voorbereiden waren , gaf God Zijn volk het gebod om een lam te offeren en zijn bloed op hun deurkozijnen te besprengkelen, zodat de Engel des Doods hun huizen voorbij zal gaan. Ze aten het lam om hun verbond met God te bezegelen.

  Dit lam is een voorafschaduwing van Jezus. Hij is het echte Lam van God, die de zonden van de wereld wegneemt. (Johannes 1:29). Door Jezus komen we in een Nieuwe Verbond met God. (Lucas 22:20), die ons behoed van het eeuwige dood. Gods volk uit het Oude Testament aten het Paaslam. Nu moeten wij het Lam eten wat de Eucharistie is. Jezus zei: Tenzij je Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt heb je geen leven in je. (Johannes 6:53)

  Tijdens het Laatste Avondmaal nam Hij het brood en wijn en zei, Neemt en eet. Dit is Mijn Lichaam. Dit is Mijn Bloed dat voor jullie is vergoten. (Markus 14:22-24).

  Op deze manier heeft Jezus de Sacrament van de Eucharistie ingesteld, het offer maaltijd die Katholieken consumeren tijdens elke Mis. De Katholieke Kerk leert dat het offer van Christus op het Kruis, eens en voor altijd gebeurde. Het kan niet herhaald worden (Hebreen 9:28). Christus sterft niet nogmaals tijdens de Mis, maar hetzelfde offer dat op Golgotta gebeurde word zichbaar op het altaar. Daarom is de Mis niet een andere offer, maar het is een deelneming in dezelfde eens-en-voor-altijd offer van Christus op het Kruis.

  Paulus herrinerd ons eraan dat het brood en wijn echt worden, door een wonder van Gods genade, het lichaam en bloed van Christus : Eenieder die eet en drinkt zonder het lichaam en bloed van de Heer te herkennen eet en drinkt hij oordeel over zichzelf.(1 Korintiers 11:27-29)

  Na de consecratie van het brood en wijn, blijft er geen brood en wijn achter of het altaar. Alleen Jezus zelf, onder de verschijning van brood en wijn, blijven over op het altaar.

   

  Het Sacrament van De Vormsel (KKK. 1285-1321)

   

  God sterkt onze ziel op een andere manier, door het sacrament van de Vormsel, Hoewel de disipelen van Jezus genade ontvingen voor Zijn Opstanding, op Pinksteren kwam de Heilige Geest om ze met nieuwe genades te sterken voor het moeilijke werk die komen zou. Toen gingen ze naar buiten om het Evangelie krachtig en zonder vrees te prediken. En volbrachten de missie die Christus hen had gegeven. Later legden ze hun handen op anderen om hen ook te sterken. (Handelingen 8:14-17). Door de vormsel word je ook gesterkt om de spirituele uitdagingen in je leven aan te kunnen.

   

  Het Sacrament van Het Huwelijk  (KKK. 1601-1666)

   

  De meeste mensen worden tot het huwelijk geroepen dan naar het religieuse leven of tot leven als een vrijgezel. Door het sacrament van huwelijk geeft God speciale genades een getrouwde stellen om hun te helpen met de moeilijkheden van het leven, speciaal om te helpen bij de opvoeding van hun kinderen als liefdevolle volgelingen van Christus. Het huwelijk betrekt altijd drie partijen: de bruid, de bruidegom en God. Wanneer twee Christenen het sacrament van het huwelijk ontvangen, is God altijd met hun, getuigenden en hun huwelijks verbond te zegenen. Voor Katholieken doet God het door een priester of diaken die het huwelijk voorzitten als de getuigen van de Kerk. Een geconsumeerde sacramentele huwelijk is permanent, alleen de dood kan het breken. (Marcus 10:1-12, Romeinen 7:2-3, 1 Korintiers 7:10-11)

  Dit heilige verbintenis is een levende symbool van de onbreekbare relatie tussen Christus en Zijn Kerk. (Efeziers 5:21-33)

   

  Het Wijdingssacrament (KKK. 1536-1600)

   

  Anderen worden geroepen om speciaal in de priesterschap van Christus te delen. In het Oude Verbond, ondanks dat Israel een koninkrijk van priesters was (Exodus 19:6), heeft de Heer bepaalde mannen geroepen tot een bediening van een speciale priesterlijke bediening (Exodus 19:22).

  In het Nieuwe Verbond, ondanks dat Christenen een koninkrijk is van priesters (1 Petrus 2:9), heeft Jezus bepaalde mannen geroepen tot een specialle bediening van priester (Romeinen 15:15-16). Hierdoor worden priesters ingewijd en zo gemachtigd om de Kerk te dienen (2 Timoteus 1:67), als pastoren, leraren, en spirituele vaders die helen, voeden, en Gods volk sterken-het belangrijkst door het preken en de toediening van de sacramenten.

   

  Ziekenzalving (KKK 1499-1532)

   

  Priesters zorgen voor ons wanneer we fysieke ziek zijn. Ze doen dit via het sacrament bekend als de ziekenzalving. De Bijbel leert ons, Is er iemand onder jullie die lijd? Hij zou de ouderlingen (priesters) van de Kerk moeten roepen, en ze moeten over hem bidden en zalven met olie, in de naam van de Heer, en het gebed van geloof zal de zieke persoon redden. En de Heer zal hem doen opstaan. Als hij een zonde heeft begaan, zal hij vergeven worden. (Jakobus 5:14-15)

  Ziekenzalving helpt ons niet alleen om ziektes te verduren, maar het reinigd onze zielen en helpt ons om onszelf voor te bereiden om God te ontmoeten.

   

  SPREKEN MET GOD EN ZIJN HEILIGEN

   

  Een van de meest belangrijke bezigheden van een Katholiek is gebed. Zonde dit is er geen echte spirituele leven. Door persoonlijke gebed en gemeenschappelijke gebed van de Kerk, vooral de Heilige Mis, aanbidden we en prijzen we God, we laten spijt voor onze zonden zien, en we doen voorbede namens anderen (1 Timoteus 2:1-4). Door gebed groeien we in onze relatie met Christus en met de leden van Gods familie (KKK 2663-2696). Deze familie omvat alle leden van de Kerk, of ze op aarde, in de hemel, of de vagevuur (purgatorium ) zitten.

  Sinds Christus een lichaam had, en sinds de dood ons niet kan scheiden van Christus, (Romeinen 8:38), Christenen die in de hemel zijn of die, voordat ze de hemel binnengaan gereinigd worden door Gods liefde in de vagevuur (1 Korintiers 3:12-15 ), zijn nog steeds deel van het Lichaam van Christus (KKK 962)

  Jezus zei dat de grootste gebod is om je naasten lief te hebben als jezelf.(Matteus 22:39), Degenen in de hemel houden intenser van ons als ze op aarde hadden kunnen doen. Ze bidden constant voor ons (Openbaring 5:8), en hen gebeden zijn heel krachtig (Jakobus 5:16, KKK 956, 2683, 2692). Onze gebeden tot de heiligen in de hemel, hun vragen om voor ons te bidden, en hun voorbede met de Vader, ondermijnen de rol van Christus niet als enige Middelaar (1 Timotheus 2:5). In het vragen van heiligen in de hemel om voor ons te bidden volgen we de instrukties van Paulus: Ik vraag dat smeekgebeden, gebeden, voorbede, en dankzegging gedaan worden voor iedereen , want dit is goed en aangenaam aan God onze redder (1 Timoteus 2:1-4). Alle leden van het lichaam van Christus zijn geroepen om elkaar te helpen door het gebed. (KKK 2647). De gebeden van Maria zijn speciaal effektief namens ons vanwege haar relatie met haar Zoon (Johannes 2:1-11)

  God gaf Maria een speciale rol (KKK490-511, 963-975). Hij heeft haar van alle zonde gered (Lucas 1:28, 47), en maakte haar uniek gezegend onder alle vrouwen (Lucas 1:42), en maakte haar tot een model voor alle Christenen (Lukas 1:48). Aan het eind van haar leven heeft Hij haar, lichaam en ziel, in de hemel opgenomen-een beeld van onze eigen opstanding aan het einde van de wereld (Openbaring 12:1-2)

   

  WAT IS HET DOEL VAN HET LEVEN?

   

  Oude katechismussen vragen, Waarom heeft God jou geschapen?

  Het antwoord: God heeft me geschapen om Hem te leren kennen, Hem lief te hebben, en Hem te dienen in deze wereld en om voor altijd met Hem gelukkig te zijn in de volgende. Hier, in 32 woorden, is de hele reden van ons bestaan. Jezus beantwoord die vraag nog korter: Ik kwam zodat jullie leven zouden hebben en om het in zijn volheid te hebben. (Johannes 10:10)

  Gods plan voor jouw is simpel. Je liefhebbende Vader wilt je al het goede geven - vooral het eeuwige leven. Jezus stierf aan het kruis om ons allemaal te redden van zonde en het eeuwige scheiding van God dat zonde veroorzaakt (KKK 599-632). Wanneer Hij ons red, maakt Hij ons deel van Zijn lichaam, dat de Kerk is. (1 Korintiers 12:27-30). We worden dus met Hem verenigd en met Christenen van overal (op aarde, in de hemel, in het vagevuur)

   

  Wat Je Moet Doen Om Gered te Worden

   

  Het beste van alles, de belofte van eeuwige leven is een gave, vrijelijk van ons geofferd door God. (KKK 1727). Onze aanvankelijke vergiffenis en gerechtvaardiging zijn geen dingen die we kunnen verdienen (KKK 2010). Jezus is de middelaar die de gat van zonde overbrugd, die ons van God scheid, (1 Timoteus 2:5), Hij heeft het overbrugd door voor ons te sterven. Hij heeft ons gekozen om ons partner te maken in het plan van de redding. (1 Korintiers 3:9).

  De Katholieke Kerk onderricht wat de apostelen geleerd hebben en wat de Bijbel ons leert: Wij zijn door genade alleen gered, maar niet door geloof alleen (dat is wat Bijbel Christenen leren; zie Jakobus 2:24)

  Wanneer we tot God komen en gerechtvaardigd worden (dat is, in een juiste relatie met God), niets die voorafgaat aan rechtvaardiging, het zij geloof of goede werken, verdiend genade. Maar dan plant God Zijn liefde in onze harten, en we zouden onze geloof moeten leven door handelingen van geloof te doen. (Galaten 6:2). Zelfs als we anderen alleen lief kunnen hebben door Gods genade, deze handelingen van liefde behagen Hem, en Hij beloofd ze te belonen met eeuwige liefde behagen Hem, en Hij beloofd ze te belonen met eeuwige liefde (Romeinen 2:6-7, Galaten 6:6-10). Op dit manier zijn goede werken verdienstelijk. Wanneer we eerst tot God komen in geloof, hebben we niks om Hem aan te bieden. Dan geeft Hij ons genade om in liefde aan Zijn geboden te houden, en Hij beloond ons met verlossing als we deze handelingen in liefde teruggeven. (Romeinen 2:6-11, Galaten 6:6-10, Matteus 25:34-40).

  Jezus zei dat het niet genoeg is om geloof in Hem te hebben; we moeten ons ook aan Zijn geboden houden. Waarom noem je mij  Heer, Heer, maar doet niet de dingen die ik je geboden hebt? (Lucas 6:46, Matteus 7:21-23, 19: 16-21)

  We verdienen onze verlossing niet door goede werken. (Efeziers 2:8-9, Romeinen 9:16), maar door onze geloof in Christus komen we in een speciale genadevolle relatie met God zodat onze gehoorzaamheid en liefde, gecombineerd met onze geloof, beloond zal worden met eeuwige leven (Romeinen 2:7, Galaten 6:8-9)

  Paulus zei, God is degene, voor Zijn goede doel, werkt in je om zowel te begeren en de werken. (Filippensen 2:13). Johannes verklaarde dat de manier dat we zeker kunnen zijn dat we Hem kennen is door aan Zijn geboden te houden. Eenieder die zegt: Ik ken hem, maar onderhoud Zijn geboden niet is een leugenaar, en de waarheid is niet in hem (1 Johannes 2:3-4, 3:19-24, 5:3-4). Sinds geen enkele gave gedwongen kan worden aan de ontvanger-gaven kunnen altijd afgewezen worden-zelfs nadat we gerechtvaardigd worden, kunnen we de gave van verlossing. We gooien het weg door ernstige (dodelijke) zonde (Johannes 15:5-6, Romeinen 11:22-23, 1 Korintiers 15: 1-2, KKK 1854-1863). Paulus verteld ons, De loon van zonde is de dood. (Romeinen 6:23).

  Lees zijn brieven en zie hoeveel keren Paulus Christenen waarschuwd tegen zonde! Hij zou zich nooit verplicht hebben gevoeld als hun zonden hun niet van de hemel zou kunnen hebben uitgesloten. (zie, bijvoorbeeld, 1 Korintiers 6:9-10, Galaten 5:19-21). Paulus herrinerde de Christenen in Rome dat God iedereen zal belonen volgens hun werken: eeuwig leven voor degenen die glorie zoeken, eer, en onstervelijkheid via volharding in goede werken, maar toorn en furie aan degenen die egoistisch de waarheid ongehoorzamen en slechtheid gehoozamen. (Romeinen 2:6-8)

  De zonde is niets dan kwade werken. (KKK 1849-1850). We kunnen zonde vermijden door uit gewoonte goede werken te doen. Elke heilige wist dat de beste manier om vrij te zijn van zonde is door regelmatig gebed, de sacramenten (eerste van allen de Eucharistie), en liefdadige handelingen te omarmen.

   

  Word De Hemel Je Gegarandeerd?

   

  Sommige mensen promoten een speciale aantrekkelijke idee: Alle ware Christenen, zonder in achting te nemen hoe ze leven, hebben een absolute zekerheid van verlossing, als ze Jezus in hun hart accepteren als hun persoonlijke Heer en Redder.

  Het probleem is dat deze geloof in tegengesteld is an de Bijbel en constante Christelijke leer.

  Onthoud wat Paulus de Christenen zei over zijn laatste dagen:  Als we met Hem zijn gestorven [in de doop; zie Romeinen 6:3-4], zullen we ook met Hem leven; als we volhouden zullen we ook met Hem regeren. (2 Timoteus 2-11-12)

  Als we niet volharden , zullen we niet met hem regeren. Met andere woorden, Christenen kunnen de hemel verspelen (KKK 1861). De Bijbel maakt het duidelijk dat Christenen een morele verzekering hebben van redding. (God zal Zich aan Zijn woord houden en geeft redding aan degenen die geloof hebben in Christus en gehoorzaam zijn aan Hem (1 Johannes 3-19-24), meer de Bijbel leert niet dat Christenen een waarborg hebben van de hemel. Er kan geen absolute waarborg zijn van redding.

  Schrijvend aan Christenen zei Paulus, Zie, dan, de gemoedelijkheid en hardheid van God: hardheid jegens degenen die vielen, maar Gods gemoedelijkheid aan jou, op voorwaarde dat je in Zijn gemoedelijkheid blijft, anders zal je ook afgesneden worden,(Romeinen 11:22-23, Matteus 18:21-35, 1 Korintiers 15:1-2, 2 Petrus 2:20-21)

  Let er ook op dat Paulus een belangrijke vereiste, op voorwaarde dat je in Zijn gemoedelijk zijn, blijft. Hij zei dat Christenen hun redding kunnen verliezen door het weg te gooien.

  Hij waarschuuwd , Eenieder die denkt dat hij stevig staat moet uitkijken dat hij niet valt.(1 Korintiers 10:11-12). Als je Rooms Katholiek bent en iemand vraagt of je gered bent, dan moet je zeggen, Ik ben vrijgekocht door het bloed van Christus, ik vertrouw alleen in Hem voor mijn redding, en, zoals de Bijbel leert, ik werk mijn redding uit in vrees en beven. (Filippensen 2:12), wetende dat het door Gods genade is die in me werkt.

   

  DE GOLF VAN DE TOEKOMST

   

  Alle alternatieven jegens het Rooms Katholisisme laten zichzelf zien dat ze ontoereikend zijn: de versleten secularisme dat overal om ons heen is en dat niemand meer voldoenend vind, de vreemde culten en bewegingen die tijdelijke gemeenschap bieden maar geen permanente thuis, zelfs de andere, incomplete soorten van het Christendom.

  Als onze vermoeiende wereld steeds meer ongeraden word, keren mensen zich naar de ene alternatief die ze nooit echt hadden overwogen: de Katholieke Kerk. Ze komen waarheid tegen in de laatste plaats ze hadden verwacht het te vinden.

   

  Nooit Populair, Altijd Aantrekkelijk.

   

  Hoe kan dit?  Waarom kijken er velen serieus voor de eerste keer naar de Katholieke Kerk?

  Iets trekt ze er naar toe.

   

   Dat iets is waarheid.

   

  Dit weten we: Ze overwegen de Kerk niet uit een verlangen om publieke begunstiging te verwerven. Katholisisme, tenminste tegenwoordig, is nooit populair. Je kan geen populariteits wedstrijd winnen door een getrouwe Rooms Katholiek te zijn. Onze gevallen wereld beloond de wijzen, niet de goeden. Als een Katholieke geprezen word, is het vanwege zijn wereldse vaardigheden die hij laat zien, en niet zijn Christelijke deugden. Ofschoon mensen de harde dogmatische en morele waarheid die de Rooms Katholieke Kerk hen aanbied, proberen te vermijden (omdat harde waarheden eisen dat levens veranderen), ze worden toch nog aangetrokken naar de Kerk. Wanneer ze naar de Paus en de Bisschoppen verenigd met hem, luisteren, horen ze woorden die weerklinken met waarheid - ook al vinden ze het moeilijk om volgens die waarheid te leven.

  Wanneer ze de geschiedenis van de Rooms Katholieke Kerk en de levens van haar Heiligen overdenken, realiseren ze zich dat er iets speciaals moet zijn. Misschien iets boven natuurlijks, over de institutie die mensen zoals de Heilige Augustinus, de Heilige Thomas van Aquinas, en Moeder Teresa heeft geproduceert.

  Wanneer ze van een drukke straat afstappen en gangpaden van een blijkbare lege Rooms Katholieke Kerk binnenstappen, ervaren ze geen complete leegte, maar een aanwezigheid. Ze ervaren dat er Iemand binnen woond, wachtend om hen te troosten.

  Ze realiseren dat de hardnekkige verzet dat de Katholieke Kerk confronteerd - hetzij door niet gelovigen of  Bijbel Christenen of van mensen die volhouden van het noemen van zichzelf als Rooms Katholieken - is een teken van de goddelijke origine van de Kerk.(Johannes 15:18-21)

  En ze verdenken dat uitgerekend de Rooms Katholieke Kerk, de golf van de toekomst is.

   

  Incomplete Christendom Is Niet Genoeg

   

  Gedurende de laatsten tiental jaren verlieten vele Rooms Katholieken de Kerk, velen vielen compleet uit de religie, vele anderen hebben zich aangesloten bij andere kerken.

  Maar het verkeer ging niet alleen in een richting.

  Het verkeer in de richting van Rome nam snel toe. Vandaag zien we dat in Amerika meer dan 150 duizend bekeerlingen die elk jaar in de Rooms Katholiek Kerk komen, en in andere delen van de wereld, zoals de Afrikaanse continent, daar zijn er elk jaar meer dan een millioen bekeringen naar het Katholieke geloof.

  Mensen zonder religie, niet praktiserende of inactieve Katholieken, ex-Katholieken, niet Christenen, en leden van andere Christelijke kerken komen thuis naar Rome. Ze zijn aangetrokken naar de Kerk door verscheidenen redenen, maar de voorname reden dat ze zich bekeren is de reden dat jij Rooms Katholiek moet zijn:  De solide waarheid van de Katholiek geloof.

  Onze afgescheiden broeders hebben vele Christelijke waarheden, maar niet alles ervan. We kunnen hun geloof vergelijken met een glas in lood raam, waarin sommige originele ruiten verloren gingen en vervangen werden door mat glas: Iets dat in het begin aanwezig was maar nu weg is, en iets dat niet past is er ingezet om de lege plaats in te vullen. Toen eeuwen geleden, ze zich afgescheiden hadden van de Rooms Katholieke Kerk, hadden de theologische voorouders van deze Christenen sommige authentieke geloven geelemineerd en hebben nieuwe geplaatst van hun eigen makelij.

  De vormen van de Christendom die zij vestigden zijn echte incomplete Christenheid.

  Alleen de Rooms Katholiek Kerk was door Jezus gefundeerd, en alleen zij was in staat om alle Christelijke waarheid te bewaren, zonder enige dwaling - en een groot aantal mensen zijn dit in komen te zien.

   

   

  JOUW TAAK ALS EEN KATHOLIEK

   

  Jouw taak als een Rooms Katholiek, wat je leeftijd ook is, zijn er drie:

   

   * Ken je Katholiek geloof.  Je kan je geloof niet leven als je het niet kent, en je kan niet met anderen delen wat je niet eerst hebt toegeeigend. (KKK 429). Je Katholiek geloof leren kennen neemt enige inspanning, maar het is een inspanning die het waard is omdat de studie, heel letterlijk, oneindig lonend is.

   

  * Leef je Katholieke geloof.  Je Rooms Katholieke geloof is een publiekelijk iets. Het is niet bedoeld om achter gelaten te worden als je van huis gaat. (KKK 2472). Maar wees gewaarschuwd: Een publiekelijke Katholiek zijn, betrekt risicos en verliezen. Je zal sommige vrienden verliezen. Je zal als een buitenstaander beschouwd worden.

  Maar, als een troost onthoud de woorden van onze Heer tegen de vervolgden: Verheug je en wees blij, want je beloning is groot in de hemel. (Matteus 5:12)

   

  * Verspreid je Katholieke geloof.

  Jesus Christus wilt door ons de hele wereld gevangen nemen met de waarheid, en deze waarheid is Jezus zelf, die de weg, de waarheid en het leven is. (Johannes 14:6). Het verspreiden van het geloof is niet alleen een taak voor de bisschoppen, priesters en religieuzen - het is een taak van alle Rooms Katholieken. (KKK 905)

   

  Vlak voor Zijn Hemelvaart, zei onze Heer tegen Zijn apostels; Ga, daarom, en maak disipelen van alle naties, doop ze in de naam van de Vader en de Heilige Geest, en leer ze om alles dat Ik jullie geboden hebt te onderhouden. (Matteus 28:19-20)

  Als we alles die Jezus geboden heeft willen onderhouden, als we alles willen geloven dat Hij onderwees, moeten we Hem volgen via Zijn Kerk. Dit is onze grote uitdaging- en onze grote privilege.

   

   

  Bron: www.catholic.com


  Posted: 15:31, 20/9/2006
  Link